engfor logo

University of Haifa logo

בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם

למועדי מבחן אמיר"ם למועמדים ולתלמידי תואר ראשון לקראת סמסטר ב' בשנה"ל תשע"ט, לחצו כאן.   

מיועד אך ורק לסטודנטים של אוניברסיטת חיפה. לא ישוריינו מקומות לרישום לבחינת אמי"רם למועמדים. רק מי ששילם את שובר התשלום ונרשם, הרשמתו תקפה.

הרישום הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. מס' המקומות אינו גדול ומוגבל.

 

למידע על נוהלי הרשמה לאמיר"ם, לחץ כאן.

החל מה 1 בפברואר 2017, מחיר בחינת אמיר"ם המעודכן- 252 ₪.

על הנבחנים לגשת למזכירות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, קומה 3 מגדל אשכול, חדר 311 לקבלת שובר תשלום.

לא ניתן לבצע רישום טלפוני או רישום אינטרנטי.