מידע לסטודנט

קורסי אנגלית במערכת ממוחשבת – moodle

לכל קורס קיים אתר ב- Moodle, שהינה מערכת למידה מתוקשבת. באתר הקורס מוצגים התכנים והפעילויות הלימודיות של הקורס, מוגשות מטלות ותרגילים מקוונים, ומתאפשרת תקשורת בין אישית בין המרצים לסטודנטים. סטודנט הגולש באתר הקורס, יכול לקבל מידע לגבי דרישות הקורס, סגל הקורס, חומר הקריאה ועזרי לימוד אחרים. על מנת להיכנס לאתר לחצו על הקישור: http://online.haifa.ac.il/

להסבר על הכניסה והשימוש במעטפת מודל לחצו כאן.

שימוש במילון

בהתאם לכתוב בתקנון היחידה ללימודי אנגלית שמועלה לכל אתרי הקורסים.אסור בהחלט להשתמש במילונים מסוג Quicktionary ,Palm – Pilot, פלאפון, טאבלט.כמו כן, קיים איסור על שימוש בשעונים חכמים כמילון.

מבחנים בתנאים מותאמים
1. סטודנטים בעלי לקויות למידה הזכאים להתאמות, מתבקשים להעביר למזכירות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה אישור על התאמות אלו בתחילת הסמסטר.
2. לקויות רפואיות – יש להעביר למזכירות אישור מטעם דיקנאט הסטודנטים בתחילת הסמסטר.

מועד מיוחד / חריג

זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') בשל אחד המצבים המפורטים להלן:

– מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ־4 שעות.

– תלמיד במתכונת דו–חוגית או במתכונת חד–חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי חובה בשני ימים עוקבים.

– סטודנטית לאחר לידה – ״סטודנטית זכאית״ רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנזכר לעיל, במועדי הבחינות המקובלים.

– ״סטודנטית זכאית״ (הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב׳, מועד חריג וכדומה).

– בן או בת זוג ל״סטודנטית זכאית״ יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

– חתונה של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה 3 ימים לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.

ברית לבנו של הסטודנט –  זכאי  למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

– תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת של 7 ימים ברצף לפחות )ניתן להנפיק עד שני אישורים לתקופה אשר מייצרת רצף; האישורים יונפקו על ידי הרופא המטפל; לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים) או אשפוז בבית חולים למשך יומיים ברצף לפחות. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר המיון.

– תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

– סטודנט במילואים

 א. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן במועד חריג.

 ב. סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים חריגים.

 ג. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד חריג בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.

 ד. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שנים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה חריג, בקורסים אליהם היה רשום בזמן התקופה בה שרת במילואים.

 ה. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד חריג

אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

  – אישור על שירות מילואים פעיל מצה"ל.

  – אישור אשפוז של בית־חולים, כפי שנכתב לעיל.

  – אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות.

  – צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים.

  – אישור של רופא על מחלה ממושכת כפי שנכתב לעיל.

  – אישור על שמירת היריון או טיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

לרשותכם קישור לדף מידע לסטודנטים על טופס הבקשה למועד חריג

טופס בקשה למועד חריג

 תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה מבלי להודיע על כך למזכירות החוג חמישה ימים מראש יוטל עליו קנס כספי.

הכרה בלימודי אנגלית 

אוניברסיטת חיפה מכירה בקורסי אנגלית (שנלמדו בצורה פרונטלית בלבד) ממוסד אקדמי אחר, בתנאי שהסטודנטים סיימו בהצלחה קורס ברמת אנגלית בציון 60 לפחות, לרבות קורס המעניק "פטור", במסגרת שנת לימודים מלאה (30 נ"ז לפחות לשנת לימודים) באחת האוניברסיטאות או המכללות האקדמיות הציבוריות. סטודנטים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי. 

שנתון – אנגלית לשנה"ל תשפ"ד.