מבחני אמיר"ם

מידע והנחיות רישום:

בחינת אמיר"ם הינה בחינה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומטרתה לקבוע רמת לימוד באנגלית. הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה ניתנת באמצעות מחשב.

הציון: סולם הציונים בבחינת אמיר"ם הוא מ-50 עד 150.

הציון מחושב מיד עם תום הבחינה. הנבחן מקבל במקום אישור ידני של הציון (תוצאות הבחינה מועברות לאוניברסיטה כעשרה ימים לאחר הבחינה).

הסבר נוסף על מבחן אמיר"ם ניתן לראות באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה

ניתן לגשת למספר בחינות אמיר"ם לאורך השנה, ובלבד שיהיה מרווח של 35 יום בין בחינה אחת לאחרת, בתנאי הבא: יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת מיון באנגלית (בין שתי היבחנויות אמי"ר, בין שתי היבחנויות באמיר"םאו בין היבחנות באמי"ר להיבחנות באמיר"ם או להיפך). 
נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון באנגלית.

מבחני אמיר"ם נעשים דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.