engfor logo

University of Haifa logo

מידע לסטודנט

קורסי אנגלית במערכת ממוחשבת - moodle

לכל קורס קיים אתר ב- Moodle, שהינה מערכת למידה מתוקשבת. באתר הקורס מוצגים התכנים והפעילויות הלימודיות של הקורס, מוגשות מטלות ותרגילים מקוונים, ומתאפשרת תקשורת בין אישית בין המרצים לסטודנטים. סטודנט הגולש באתר הקורס, יכול לקבל מידע לגבי דרישות הקורס, סגל הקורס, חומר הקריאה ועזרי לימוד אחרים. על מנת להיכנס לאתר לחצו על הקישור: http://online.haifa.ac.il/

להסבר על הכניסה והשימוש במעטפת מודל לחצו כאן.

 

שימוש במילון

בבחינת האמצע ובבחינה הסופית מותר להשתמש במילון (רגיל או דיגיטלי). אסור בהחלט להשתמש במילונים מסוג Quicktionary ,Palm – Pilot, פלאפון, טאבלט.

 

מבחנים בתנאים מותאמים

1. תלמידים בעלי לקויות למידה הזכאים להתאמות, מתבקשים להעביר למזכירות היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה אישור על התאמות אלו בתחילת הסמסטר.

2. לקויות רפואיות - יש להעביר למזכירות אישור מטעם דיקנאט הסטודנטים בתחילת הסמסטר.

 

מועד מיוחד / חריג

מועד זה נועד לתלמידים אשר נבצר מהם לגשת לאחד משני המועדים א' או ב', מהסיבות הבאות:

1. שירות מילואים ביום הבחינה, או שירות למשך תקופה רצופה של 21 יום לפחות, כאשר תאריך הבחינה חל תוך שבועיים מעת השחרור מהשרות. כמו כן, שירות לתקופה רצופה של 20-8 יום, כאשר תאריך הבחינה חל תוך שבוע מעת השחרור.
2. תלמידים שנקבעו להם באותו יום שתי בחינות חופפות.
* אישור לגשת לבחינה במועד חריג בגלל שירות מילואים שאיננו נופל ביום הבחינה יינתן ע"י ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה.

תלמיד המבקש להבחן במועד חריג ימציא לוועדה, באמצעות מזכירות החוג, אישור מצה"ל על שירות מילואים. וועדה זו תדון גם בבקשות למועד חריג במקרים חריגים שאינם קשורים בשרות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת למועד א' או ב'. 
תלמידים בעלי לקויות למידה ומגבלות אחרות, יוכלו לפנות לוועדה בבקשה למועד חריג, בצירוף אישורים מתאימים.

בקשה למועד חריג לבחינה בקורסי אנגלית תוגש רק באמצעות טופס מקוון הנמצא באינטרנט http://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms.

הטופס המקוון מאפשר לתלמיד לעקוב אחרי הטיפול בבקשה ולשמור על קשר רציף עם המזכירות באשר לה. מצורף דף הסבר על הרישום למועד חריג - לחצו כאן.

 

שנתון - אנגלית לשנה"ל תש"פ

לחצו כאן לקבלת מידע מלא על תקנון הלימודים בקורסי אנגלית.