engfor logo

University of Haifa logo

שאלות ותשובות

 

1. כיצד נרשמים לקורסי אנגלית?

 

הרישום לקורסי אנגלית מתבצע דרך מערכת "פורטל הסטודנטים", כאשר המערכת פתוחה לרישום ולשינויים- היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה אינה מבצעת רישום/ ביטול של קורסים!

 

2. האם קיימת חובת נוכחות בקורס?

 

כן, סטודנט חייב להיות נוכח 80% מהקורס. סטודנט שהיעדרויותיו מעל 20%, לא יוכל לגשת לבחינה סופית ולסיים את הקורס בהצלחה.

 

3. האם ציון הקורס באנגלית נכלל בממוצע?

 

ציון אנגלית לא נכלל בממוצע התואר.

 

4 .אני רשום לקורס וניגשתי לבחינת אמיר"ם ושיפרתי את רמתי. האם אני יכול להירשם לקורס ברמה הבאה?

 

רישום לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים לסמסטר העוקב. לא ניתן לעבור או לבטל קורס לאחר תקופת השינויים, אפילו באם שיפרת רמתך.

 

5. אני מעוניין להיבחן באמיר"ם. מה עליי לעשות?

 

הרשמה לאמיר"ם נעשית ביחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת חיפה. הבחינה מיועדת למועמדים ולתלמידי אוניברסיטת חיפה בלבד.

 

 

 

6. מה ההבדל בין אמי"ר לאמיר"ם?

 

חשוב להדגיש כי סיכויי ההצלחה בשתי הבחינות דומים ותלויים בראש ובראשונה בשליטת הנבחן בשפה האנגלית. שתי הבחינות נועדו לבדוק את רמת הידע של הנבחנים באנגלית כדי למינם לקורסי החובה באנגלית. בשתי הבחינות שאלות מסוג דומה. ההבדל העיקרי בין שתי הבחינות הוא שאמיר"ם ניתנת במחשב והנבחן מקבל את התוצאה מידית, ואילו אמי"ר- נבחנים בכתב יד (כמו בפסיכומטרי) והתוצאה מגיעה עד 45 יום למוסד האוניברסיטאי. 

 

 7. יש לי יותר מציון אחד באנגלית (אמיר"ם, אמי"ר, חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית). מהו הציון הקובע: האחרון? הגבוה?

 

הציון הגבוה הוא זה שקובע.

 

8.האם ישנן נקודות זכות על קורסי אנגלית?

 

קורסי אנגלית הם ללא נקודות זכות.

 

9.מתי כדאי להתחיל את לימודי האנגלית?

 

על סטודנטים ברמת טרום בסיסי להתחיל את לימודי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיהם, על מנת להגיע לפטור עד תום השנה השנייה ללימודיהם (לא ניתן ללמוד שנה שלישית ולעשות סמינריונים אם אין פטור מאנגלית).

 

10.האם אוכל ללמוד את קורסי האנגלית במקום אחר?

 

סטודנטים שסיימו בהצלחה קורס ברמת אנגלית בציון 60 לפחות, לרבות קורס המעניק "פטור", במסגרת שנת לימודים מלאה (30 נ"ז לפחות לשנת לימודים) באחת האוניברסיטאות או המכללות האקדמיות הציבוריות. סטודנטים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה, מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי. 

 

 

11. בדקתי, ולפי הקריטריונים של האוניברסיטה מגיע לי מועד חריג. איך אני מגיש בקשה?

 

כך תוכל לעקוב אחרי הטיפול בבקשה ולשמור על קשר רציף עם המזכירות באשר לה. בקשה למועד חריג לבחינה בקורסי אנגלית תוגש רק באמצעות טופס מקוון הנמצא באינטרנט http://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms