engfor logo

University of Haifa logo

היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

זכאות לתואר בוגר באוניברסיטת חיפה מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמת "פטור" מאנגלית כשפה זרה.

תלמידים שלא השיגו ציון "פטור" בבחינות המיון (אמיר, אמיר"ם, פסיכומטרי) חייבים להשתתף בקורס בהתאם לרמה שאליה סווגו בבחינת המיון, ולהגיע לרמת "פטור" עד תום הסמסטר הרביעי, או לחילופין עד סיום שנה ב' ללימודיהם באוניברסיטה.

 

לשם השגת הידע הדרוש, מציעה אוניברסיטת חיפה מערכת ללימוד השפה האנגלית הכוללת קורסים בחמש רמות שונות.

לפי הנחיות מל"ג בתשע"ח רמות האנגלית ילמדו באופן הבא:

טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

 

מערכת זאת מאפשרת לכל סטודנט להתחיל ללמוד אנגלית ברמת הידע הנוכחי שלו, ולהתקדם בהדרגה לרמה הנדרשת לתואר.

הקורסים באנגלית כשפה זרה מתוארים בלשונית רמות אנגלית באתר.

הלימודים מתקיימים במהלך כל שנת הלימודים (סמסטר א', ב' וקיץ).

במהלך הקיץ יתקיימו קורסי אנגלית אינטנסיביים ("מרתונים"). עלות קורסי הקיץ שונה מעלות הקורסים המתקיימים במהלך שנת הלימודים.

בסמסטר קיץ לא נפתחות כל רמות הלימוד. יש לבדוק במהלך סמסטר ב' אילו רמות אמורות להיפתח בסמסטר קיץ.