engfor logo

University of Haifa logo

רמות אנגלית

 

סיווג לרמות אנגלית החל משנה"ל תשע"ו:

 

שם הרמה                    חלוקה לרמות עפ"י ציון בחינה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי

פטור                                                  134+

מתקדמים ב'120-133                                     

מתקדמים א'                                     100-119

בסיסי                                                85-99

טרום בסיסי ב'                                    70-84

        או
טרום בסיסי א'                                    50-69

סטודנטים המסווגים לרמה טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב', ילמדו את הקורס על פי סיווגם.

סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א' בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד.

לשם הבהרה, הקורס טרום בסיסי א' הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב'.

 

סף הקבלה באנגלית הוא ציון 85 בחלק האנגלי של המבחן הפסיכומטרי, או ציון 85 במבחן אמיר"ם (185 באמי"ר).

סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה, וציון האנגלית שלו נע בין 50-84, יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיגיע לרמת ידע "בסיסי" בתום שנה א' (בהתאם למתווה המל"ג מיום 13.6.13).

 

הסיווג לרמות אנגלית עד שנה"ל תשע"ה נעשה בהתאם לטבלה להלן:

חלוקה לרמות עפ”י ציון הבחינה

שם הרמה

פסיכומטרי / אמיר”ם

אמי”ר

134+

234+

פטור

120-133

220-233

מתקדמים 2

104-119

204-229

מתקדמים 1

94-103

194-203

טרום מתקדמים

85-93

185-193

בינוני 1

40-84

140-184

טרום בינוני

 

 

 פטור מלימודי אנגלית

סטודנטים העונים על הקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון:

א. פטור יינתן לסטודנט שקיבל ציון 134 ומעלה בחלק אנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמיר"ם, או 234 ומעלה במבחן אמי"ר.

ב. בעלי תואר ראשון אשר הגיעו לפטור באנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה.

ג. סטודנטים שסיימו בהצלחה קורס ברמת אנגלית בציון 60 לפחות, לרבות קורס המעניק "פטור", במסגרת שנת לימודים מלאה (30 נ"ז לפחות לשנת לימודים) באחת האוניברסיטאות או המכללות האקדמיות הציבוריות. סטודנטים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה,מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.