engfor logo

University of Haifa logo

דף הבית

היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

זכאות לתואר בוגר באוניברסיטת חיפה מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמת "פטור" מאנגלית כשפה זרה.

תלמידים שלא השיגו ציון "פטור" בבחינות המיון (אמיר, אמיר"ם, פסיכומטרי) חייבים להשתתף בקורס בהתאם לרמה שאליה סווגו בבחינת המיון, ולהגיע לרמת "פטור" עד תום הסמסטר הרביעי, או לחילופין עד סיום שנה ב' ללימודיהם באוניברסיטה.

 

לשם השגת הידע הדרוש, מציעה אוניברסיטת חיפה מערכת ללימוד השפה האנגלית הכוללת קורסים בחמש רמות שונות.

לפי הנחיות מל"ג בתש"ף רמות האנגלית ילמדו באופן הבא:

טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

 

מערכת זאת מאפשרת לכל סטודנט להתחיל ללמוד אנגלית ברמת הידע הנוכחי שלו, ולהתקדם בהדרגה לרמה הנדרשת לתואר.

הקורסים באנגלית כשפה זרה מתוארים בלשונית רמות אנגלית באתר.

הלימודים מתקיימים במהלך כל שנת הלימודים (סמסטר א', ב' וקיץ).