engfor logo

University of Haifa logo

מבחני מיון באנגלית

רמת הידע באנגלית של הסטודנט נקבעת במספר אופנים:

- באמצעות ציון חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

- באמצעות בחינת אמי"ר/ אמיר"ם.

- באמצעות בחינת רמ"א.

סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית, או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית, יכולים לגשת למבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

בחינת אמיר"ם

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה ניתנת באמצעות מחשב.

הציון: סולם הציונים בבחינת אמיר"ם הוא מ-50 עד 150.

הציון מחושב מיד עם תום הבחינה. הנבחן מקבל במקום אישור ידני של הציון (ציון זה אינו מאושר סופית כל עוד לא דיווח המרכז הארצי את הציונים למוסדות הלימוד).

הרשמה לאמיר"ם נעשית רק ביחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת חיפה. הבחינה מיועדת למועמדים ולתלמידי אוניברסיטת חיפה בלבד.

לחצו כאן לקבלת מועדי מבחן אמי"רם.

בחינת אמי"ר

הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה נערכת בכתב.

הציון באמי"ר מדווח למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה לבחינה תוך 45 יום. הנבחן יכול לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסמוך ליום העברת הציונים למוסדות, לפי מספר זהות וסיסמה.

מועמד בעל מגבלה (רפואית, פיזית, פסיכיאטרית, לקות למידה או קשב), המצריכה לדעתו בחינה בתנאים מותאמים, יוכל  לקבל מידע על תהליך ההרשמה ואת הטפסים הנדרשים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה או בטלפון 02-6759590. 

ההרשמה לבחינת אמי"ר יכולה להתבצע בשני אופנים:

הרשמה מקוונת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינה והערכה http://www.nite.org.il/.

באמצעות הדואר – יש לרכוש ערכת הרשמה בחנויות הספרים האוניברסיטאיות, או בחנויות "צומת ספרים" בערים הגדולות.

בחינת רמ"א - למידע לחץ כאן.

 

למידע על פטור מלימודי אנגלית - ראו לשונית רמות אנגלית.